Angenita de Groot

Geboortenaam Angenita de Groot
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 60 jaren, 4 maanden, 28 dagen

Verhaal

Agnieta de Groot was een dochter van Jan de Groot uit Doesburg en zijn
derde vrouw Maria van Nieulandt. Ze werd op 2 maart 1698 gedoopt
in de Nieuwe Kerk met als getuigen haar oom en tante: Frederick en
Wijntje de Groot.
Op 16 januari 1722 ging zij in ondertrouw met Noach Lansdrager, hij
was al twee maal eerder getrouwd geweest. Agnieta´s ouders waren
toen al overleden, haar tante Elsje assisteerde haar bij de ondertrouw.
Zij kregen 3 kinderen voordat Noach in september 1728 overleed.
Haar broer Jacob was, samen met Paulus van de Berg (zwager van
Noach) voogd over de 2 wezen: Wijnand en Elisabeth. In maart 1729
hertrouwde Agenieta met Bartholomeus Kos. Met hem kreeg ze twee
kinderen en 10 jaar later trouwde ze met Dirk van Lingen.
Dirk overleed in februari 1744 en twee jaar later trouwde Agnieta voor
een vierde maal, met Paulus Henin uit Sommelsdijk.
Zij overleefde hem ook, hij werd op 6 juni 1656 begraven op het
Leidsche Kerkhof.
Agnieta overleed twee jaar later en werd ook op het Leidsche
Kerkhof begraven.

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 2 mrt 1698 Amsterdam Geboorte van Angenita de Groot  
Doop 2 mrt 1698 Nieuwe Kerk, Amsterdam Doop van Angenita de Groot 1a
Brontekst

Jan de Groot
Maria van Nieulandt
Frederick de Groot
Wijntjen de Groot
        Angenita

Doop (Getuige) 27 dec 1722 Westerkerk, Amsterdam Doop van Noach, zv Poulus van den Berg en Maricke Lansdrager 1b
Gebeurtenisopmerking

Getuigen:
 Noach Lansdrager
 Angenietje de Groot

Ondertrouw (Getuige) 30 apr 1723 Amsterdam Ondertrouw van Jacobus de Groot en Elisabeth van Eijsink 1c
Brontekst

Compareerden als vooren Jacobus de Groot van A oud 27 jaar
in de Tuijnstraat ouders doot geass met sijn suster
Angeniet de Groot & Elisabet van Eijsink
van Arnhem oud 25 jaar in de Boomstraat geass
met haar moeder Catrina de Boijs

Testament (Erfgenaam) 7 okt 1726 Amsterdam Testament van Weijntje Jacobsen de Groot 2a
Citaat

... de eerbare Wijntje de Groot, kinderenmoeder in
het Aalmoeseniersweeshuijs alhier ter steede, en in het zelve
huijs woonagtig, de ondergenoemde getuijgen bekend, ziek
van lichame dog haar verstand en zinnen magtig, dewlke
in aanmerking van de zekerhuijd des doods ende onwis
heid van de uure ...
...
aan haar testatrices broeder Jan de Groot, woonagtig tot Does
burg de somma van een hondert Caroli guldens eens
Wijders legateerd en bespreekt de testatrice aan haar
zuster Gerritje de Groot, wed van Albert Huijsmaat de
somma van twee hondert Caroli guldens eens, welke twee
hondert guldens han haar Gerritje de Groot, zullen de ...
...
Wijders verklaard de testatrice nog te begeeren dat hare
erfgenamen zullen hebben te voldaen en betalen de somma
van tweehondert guldens, ten belope van welke somma
zij testatrice .. ten behoeve voor haar neef Jacob de Groot
woonagtig tot Doesburg als borge heeft ...
... mits deesen tot hare eenige en
universeele ergename te stellen nomineeren en institueeren
hare neef Jacob de Groot, woonagtig alhier
ter steede in de ...straat voor de eene helfte en
hare nigte Agnietje de Groot huijsvrouw van Noach Lans
drager, mede alhier ter steede woonagtig voor de wederhelfte
en zulks te samen ...

Residentie van 1722 tot 1729 bij de Spiegelstraat, Kerkstraat, Amsterdam Residentie van Angenita de Groot 1d 2b
Residentie van 1739 tot 1746 Noordse Bos, Amsterdam Residentie van Angenita de Groot 1e 1f
Testament (Erfgenaam) 18 jun 1740   Testament van Albert Stevense Huijsmaat en Gerretien Jacobsen de Groot  
Citaat

Gerritje de Groot wede Albert Huijsmaat
wonende in de Pijlsteeg alhier ...
...
Ende opnieuw disponeerdende zo legareert
zij testatrice aan haar broeder Jan de
Groot en bij voor overlijden aan zijn zoon Jacob
de Groot een somme van tweehondert
guldens eens
aan haar testratrices broeders zoon Fredrik
de Groot en bij voor overlijden derselver decen
denten bij terpresentatie een somme van vijftig
guldens eens
verder aan haar testatrices broeders dogter
Angenietje de Groot oft bij voor overlijden
derselver wettige decendenten, bij plaatsvulling
een somme van vijftig guldens eens
ende in verdere haarder testatrices ongedis
poneerde naarlatenschap daar inne stelt zij testa
trice tot haar eenige ende algeheele erffge
naam Jacob de Groot mr coperslager
zoon van haar broeder Johannes de Groot
en dat in alle de goederen ...
Eijndelijk begeert zij testatrice dat haar
doode lighaam met een ordentelijke begra
venis ter aarde zal worde bestelt in de Oude
Kerk binnen deze stad.

Ondertrouw (Getuige) 23 apr 1756 Amsterdam Ondertrouw Hendrik Petrus en Elisabeth Lansdrager 1g
Brontekst

Hendrik Petrus, van
Leijden, gereformeert, oud 23 jaar, op de Prinse
gragt, geassisteert met sijn vader, Simon Petrus
Elisabet Lamsdrager van Am, gereformeert
oud 29 jaar, in de Loyerstraat, geassisteert met
haar moeder, Angenietje de Groot.

document

zie Media

Begrafenis 30 jul 1758 Leidsche Kerkhof, Amsterdam Begrafenis van Angenita de Groot 1h
Citaat

Angenietje de Groot laast wed van Poulus
Jacobus de Henni, turfdrager in de Nieuwe
Loijersstraat bij de Vijselgragt
mond: kindr

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Jan Jacobsen de Groot19 mei 1651voor 16 jan 1722
Moeder Maria van Nieulandt4 mrt 1661voor 16 jan 1722
    Broer     Jacobus de Groot 31 aug 1695 na 9 apr 1766
         Angenita de Groot 2 mrt 1698 30 jul 1758
    Broer     Johannes de Groot 16 mrt 1701

Gezinnen

Gezin van Noach Lansdrager en Angenita de Groot

Getrouwd Man Noach Lansdrager ( * 29 apr 1677 + 5 sep 1728 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 16 jan 1722 Amsterdam Ondertrouw van Noach Lansdrager en Angeniet de Groot 1i
Brontekst

Compareerden als vooren Noach Lansdrager van a: wedr
Johanna Ruijtenberg in de Kerkstraat &
Angeniet de Groot van a: oud 24 jaar in de Uytregtse
dwarstraat ouders doot geass met haar motje
Elsie de Groot
kantlijn:
hij weeskamer
voldaan den 14
januri 1722

document

zie Media

Testament 26 sep 1727 Amsterdam Testament van Noach Lansdrager en Angenita de Groot 2b
Citaat

... de eersame Noach
Lansdrager en de eerbare Agnietje de Groot, egtelieden
wonende binnen deze stad in de Kerkstrat bij de Spiegelstraat
mij Notaris bekend, zijnde den testateur ziek en de testrice gesond
van lichaam ...
...
tot zijn eenige en universeele erfgenamen te stellen nomineren
en institueeren zulks doende bij deese zijn testateurs voorsoon
Gerrit Lansdrager in eerder huwelijk verwekt bij Johanna
Ruijtenberg alleenlijk in de legitiem portie de kinderen na
...
Committeerdende en stellende hij testateur tot voogden over
zijn voorn. voorsoon Gerrit Lansdrager, mitsgader tot ad
ministrateur van des zelfs geoderen zijn testateurs zwagers
Jacob de Groot en Paulus van den Bergh en ten dien eijnde
...

 

Bewijs aan minderjarigen 6 mrt 1729 Amsterdam Bewijs aan minderjarigen van Noach Lansdrager en Angenita de Groot 2c
Citaat

.. de Eerbare Agnietje de Groot wed van Noach
Lansdrager wonende binnen deese Stad, mij Notaris bekend,
te kennen gevende dat zij compte met en benevens haare voorn over
leden man Noach Lansdrager op den 6 September
1727 ten overtaand van mij Notaris en zekere getuijgen
testament hadde gepasseert waarbij den zelve Noach
Lansdrager tot zijn ergenamen heeft geinstitueert deszelfde
zoon Gerrit Lansdrager daer hem in eerder huwelijke ver
wekt bij Johanna Ruijternberg alleenijk in de legitiem
portie stellende de compte tot zijn meede ergename
in gelijke portie als waar in hij den gen: Gerrit Lans
drager hadde geinstitueerd...
... aan ieder van dezelfve hare twee kinderen
genaamt Wijnant; en Elizabet Lansdrager bij deeze
tot volkomen voldaeninge hunnen vaderlijk ergportie
te bewijzen de somma van een hondert caroli guldens
...
en dit ten overstaan Jacob de Groot der Comptes
broeder en Paulus van den Berg de zwager van der Comptes
meergen man zaliger ...

Inschrijving Weeskamer 9 mrt 1729 Amsterdam Inschrijving Weeskamer door Angenieta de Groot  
Brontekst

Den 9 maert 1729 heeft Agnietje de Grood de moeder vertoont het
testament van den overleden
nevens haer
gepass voor             Noag Landsdrager leist
den not Gerard            5 septemb:               2
de Koek en getuijgen
op den 26 september 1727 waer bij de weeskamer is gesecluideert mitsgaders
de acte van bewijs gepass even der gemelde Not: Kock en getuijgen
op den 6 maert 1729 waerinne Jacob de Grood en Paulus van den Berg
de gedeligeerde voogden genoegen hadden genoomen press: de h:h
Valkenier en

 

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Wijnand Lansdrager3 feb 17237 mei 1723
Wijnand Lansdrager22 okt 1724na 6 mrt 1729
Elisabeth Lansdrager30 mrt 172714 okt 1787

Gezin van Bartholomeus Kos en Angenita de Groot

Getrouwd Man Bartholomeus Kos ( * rond 1704 + voor 9 sep 1739 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 11 mrt 1729 Amsterdam Ondertrouw van Bartholomeus Kos en Angeniet de Groot 1j
Brontekst

Compareerden als vooren Bartholomeus Kos van
Boskoop oud 24 jaar in de Vijsestraat
geass met zijn moeder Jannetje van der Zeden
& Angeniet de Groot van a: weduwe
Noag Lansdrager in de Kerkstraat
kantlijn:
Sij weeskamer
voldaan den 9
maart 1729

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Jannetie Kos25 okt 173024 mrt 1794
Leena Kos30 nov 1732

Gezin van Dirk Jacobse van Lingen en Angenita de Groot

Getrouwd Man Dirk Jacobse van Lingen ( * rond 1698 + 16 feb 1744 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 11 sep 1739 Amsterdam Ondertrouw van Dirk Jacobse van Lingen en Angenita de Groot 1e
Brontekst

Compareerden als vooren Dirk van Lingen van Am wedr
Dirkje van der Linde op de Vijselgt &
Angenietje de Groot van Am laast wede
Mees Jacobsz Kos int Noordsebos
in de kantlijn:
hij weeskmaer
voldaan den 9
septembr 1739
sij weeskamer
voldaan den 9
septembr 1739

 

Gezin van Paulus Jacob de Henin en Angenita de Groot

Getrouwd Man Paulus Jacob de Henin ( * rond 1671 + 6 jun 1756 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 5 aug 1746 Amsterdam Ondertrouw van Paulus Jacob de Henin en Angenita de Groot 1f
Brontekst

Compareerden als vooren Paulus Jacob de Hennin
van Somerdijk wedr Gerrietie Alberse van der
Heuij int Noorssebos & Angenita de Groot
van Am laast wede Dirk van Lingen woont
als vooren

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Relatie tot Sophia Felicia Vermeulen stammoeder (9 generaties)
 

Kwartierstaat

 1. Jan Jacobsen de Groot
  1. Maria van Nieulandt
   1. Jacobus de Groot
   2. Angenita de Groot
    1. Noach Lansdrager
     1. Wijnand Lansdrager
     2. Wijnand Lansdrager
     3. Elisabeth Lansdrager
    2. Bartholomeus Kos
     1. Jannetie Kos
     2. Leena Kos
    3. Dirk Jacobse van Lingen
    4. Paulus Jacob de Henin
   3. Johannes de Groot

Bronverwijzing

 1. DTB Amsterdam
   • Pagina: DTB 46, p.406
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 110, blad p.94(folio 47v), nr.4
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 561, blad p.107
   • Pagina: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1257, blad p.175vo en p.176
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 582, blad p.315
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 589, blad p.390
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 599, blad p.382
   • Pagina: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1241, blad p.90vo
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 559, blad p.237
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 568, blad p.402
 2. Archief Amsterdam
   • Pagina: Notariële archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer 9560, aktenummer 611211 scan 418
   • Pagina: Notariele archieven 5075 319 Gerard de Kok 9560 scan 571
   • Pagina: Notariele archieven 5075 319 Gerard de Kok 9561 scan 345