Jan Lubbertsz Paus

Geboortenaam Jan Lubbertsz Paus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 55 jaren, 7 maanden, 4 dagen

Verhaal

Er is wat twijfel of de Jan Lubberts, die zijn zuster machtigt, dezelfde
is als die in ondertrouw gaat met Barbara Thomas.
Bij de machtiging ondertekent Jan met zijn naam en bij de ondertrouw
staat een kruisje.
Het feit dat (ene) Barbara Thomas als doopgetuige optreedt bij de
kinderen van Annetje Gijsberts, de halfzuster van Jan en Annetje Lubberts,
lijkt er weer op te wijzen dat het wel één en dezelfde Jan Lubberts betreft.
Er zijn nog twee feiten, die lijken te wijzen op dat het wel dezelfde Jan
Lubbertsz is. Zijn woonplaats bij zijn ondertrouw, bij de Haarlemmerpoort,
en zijn beroep, vlotschuitvaarder bij de aktes in 1680 en 1682.

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte rond 1629 Amsterdam Geboorte van Jan Lubbertsz Paus  
machtiging 22 aug 1651 Amsterdam machtiging van Jan Lubbertsz Paus 1a
Citaat

Compareerde Jan Lubbertsz van Amsterdam
meerderjarige jongeman gefolrecht omme ten gaen
nark li.. een sone ende mede erffgenaem
van zal. Grietje Jans ende heeft gegeven ..
hij gaft mitsdesen aen Annetje Lubberts sijn suster
volkomen macht tot procuratie omma mij ..
namens van voogd enen constituant ten ….

 

Doop (Getuige) 4 jan 1660 Nieuwezijds Kapel, Amsterdam Doop Nieltjen, dv Hendrick Gosensz en Annetje Giesberts 2a
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Jan Lubbertsz
 Barbertje Thomasz

Doop (Getuige) 26 mrt 1664 Noorderkerk, Amsterdam Doop Jan, zv Hendrik Goossens en Annetje Gijsberts 2b
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Jan Lubbertsen
 Aeltie Jans
 Barber Thomis

Ondertrouw (Getuige) 20 sep 1670 Amsterdam Ondertrouw van Adriaan Jansze en Elisabeth Barents 2c
Brontekst

Compareerden Ariaen Jansze van Rotterdam varentgesel oud
27 jaren ouders doot geasst met Jan Lubbertsz woont inde
Boomstraet & Lijsbeth Barents van A oud 20 jare
geass met haer moeder Barber Thomas woont als voorn.

Voogdij (Voogd) 20 feb 1680 Amsterdam Voogdij over Jan, minderjarige zoon van Pieter Jansz en Rijckje Lubberts 1b
Citaat

den 20 februarij 1680 hebben de heeren weesmeester
en tot voogdt over Jan de minderjarige soon van
wijlen Pieter Jansz van Venhuijsen schuijtevoerder
en Rijckje Lubbers ende tot administrateur over
desselves goederen gestelt ende geordoneert
Jan Lubbertsz vlotschuijtvoerder den oom omme
des voorsz kindts reght ende gereghtigheid
allomme op en jegens een ...

transport 2 apr 1680 Schans bij Haarlemmerpoort, Amsterdam verkoop huis en erf door erven Annetje Lubberts wed Thijs Dirksz 1c
Citaat

... voor ons
gecompareert sijn Jan Lubbertsz vlotschuijtvoerder soo voor hem
zelven voor d´eene helft en nog als voogd over de minderjarige
nagelate soon van Pieter Jansz van Venhuijzen en Rijkje
Lubberts en ten desen specialijck bij de heren weesmeesters
deser stede gauthoriseert volgens acte in dato 21 maart 1680
ons schepenen originielijck vertoont en ter weescamer deser stede
fo 17vo geregt in dien qualite nog voor een vierde part, en Claes
de With sleper als getrout hebbende Grietje Pieters voort resterende
een vierde part te zamen erfgenamen van Annetje Lubberts
eerder wedue was van Thijs Dirksz En gelieden in dier
qualité vercoft opgedragen en quijtgescholden te hebben
aen Lucas Christiaensz stijgerschuijtvoerder de helft van
een huijs en erve staende en gelegen in de straat voor der stads
wal bij de Haerlemmerpoort onder dese ...
... en Pieter Baltusz schuijte
voerder (mede comparerende) als borg...
in de kantlijn:
D´oude brieve in desen
gemelt is den 18 Martij
1661 bij Jan Hendricksz
backer ten behoeve
van Thijs Dirksz
Groenlantsvaerder
gepasseert

Doop (Getuige) 7 jan 1682 Noorderkerk, Amsterdam Doop van Jacobus Paus 2d
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Femmetje Willems
 Jan Lubberts

Transport (Borg) 21 dec 1682 Prinsengracht 68, Amsterdam Verkoop Huis en erf 1d
Citaat

de eersame Jan Jansz Paus de jonge als in huwelijk
hebbende Cornelia Jacobs sijnde de nagelate
dochter ende universele erffgen van Jacob
Jansse ijsercramer wonende in de Angeliersstraet
ter eenre ende de eersame Jacob Jacobsz Jaerdagh
boekverkoper ter andere zijde en verklaerde
den eersten compt aenden tweede compt bij dezen
verkocht te hebben den tweeden compt
van den eersten compt te hebben gecocht
een huijs en erve staende en gelegen op de
princegracht op de hoek van de thuijnstraet
waer van de koper de kelder bewoont
belent de thuijstraet aen de noortzijde ende
Hendrick Jansz mitsgrs de erffgen van
Lijntje Laurens aen de zuijtzijde streckende
voor van de straet tot achter aen de erffg
van de vers[zegde] Lijntje Laurens muijr aen muijr
voorts in allen schijn t versz huijs en erve aldaer
geleegen is beheijnt en betimmertstaet
welverstaende dat het pothuijs staende
aen de kelder daer de koper in woont
...
aen den kooper werden opgedragen onder
de borchtochte van Jan Lubbertsse
vlotschuitevaerder ...

 

 

Doop (Getuige) 12 mei 1683 Noorderkerk, Amsterdam Doop van Barbara Jans Paus 2e
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Barber Tomas
 Jan Lubbertsz

Begrafenis 5 aug 1684 Karthuizer Kerkhof, Amsterdam Begrafenis van Jan Lubbertsz Paus 2f
Brontekst

Jan Lubbertsz Paus inde Boomstraet bij de dwarsstraat

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Lubber
Moeder Grietje Jansvoor 22 aug 1651
    Zus     Annetje Lubberts rond 1619 voor 2 apr 1680
    Zus     Rijckje Lubberts rond 1625 voor 21 mrt 1680
         Jan Lubbertsz Paus rond 1629 5 aug 1684

Gezinnen

Gezin van Jan Lubbertsz Paus en Barbara Thomas

Getrouwd Vrouw Barbara Thomas ( * 18 mrt 1629 + na 28 jan 1710 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 24 aug 1658 Amsterdam Ondertrouw Jan Lubbertsz Paus en Barbara Thomas 2g
Brontekst

Jan Lubbertsz van A varent
gesel out 29 jaer ouders doot geass met Anna
Lubberts zijn zuster woont bij de Haerlemmerpoort
Barbara Thomas van A out 28 jaer ouders doot
woont inde Boomstraet geass met Gerritje Gerrits
haer halv suster.

Huwelijk 8 sep 1658 Oude Kerk, Amsterdam Huwelijk van Jan Lubbertsz Paus en Barbara Thomas 2h
  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Grietje Jans Paus13 jun 1659
Jan Jansz Paus22 okt 1660na 4 jun 1711

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Relatie tot Sophia Felicia Vermeulen 2 maal stambetovergrootvader (12 generaties)
Familie-lijn

Bosch - Vorrink - Villele - Meijer - Silleman - Paus
Bosch - Goossens - Vorrink - Villele - Meijer - Silleman - Paus

 

Kwartierstaat

 1. Lubber
  1. Grietje Jans
   1. Annetje Lubberts
   2. Rijckje Lubberts
   3. Jan Lubbertsz Paus
    1. Barbara Thomas
     1. Grietje Jans Paus
     2. Jan Jansz Paus

Bronverwijzing

 1. Archief Amsterdam
   • Pagina: Notariële archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer 2279, aktenummer 484825
   • Pagina: Toegangsnr 5073 2.7 toewijzing van voogdij boek 516 E pag 222 scan 226
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 59 pag 169 scan 172
   • Pagina: Notariële archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer 4703 akte 43517
 2. DTB Amsterdam
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 65, blad p.181
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 76, blad p.306
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 495, blad p.317
   • Pagina: TB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 77, blad p.309
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 77, blad p.357
   • Pagina: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1165, blad p.84 en p.85
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 479, blad p.74
   • Pagina: huwelijken Oude Kerk boek 971 pag 189