Steven Robbertsz

Geboortenaam Steven Robbertsz
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 64 jaren, 11 maanden, 25 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte rond 1580   Geboorte van Steven Robbertsz  
Ondertrouw (Getuige) 11 jul 1626 Amsterdam Ondertrouw van Jan Stevens en Digna Fransen 1a
Brontekst

Compareerden als vooern Jan Stevenss van A out
25 jaren huijstimmergesel geassest met
sijn vader Steven Robbertsz woont op de Uijlenborgh
& Dignum Francen van A out 18 jaren geen ouders
hebbende geast met haer moeke Apedunij Jans woont als voorn.

Ondertrouw (Getuige) 22 aug 1626 Amsterdam Ondertrouw Tomas Stevens en Lijntje Heijndriks 1b
Brontekst

Compareerden als vooren Thomas Stevenssoon van A
varentgesel oud 22 jaren geasst met Steven
Robberts zijn vader woont op de Uijlenburgh &
Lijntie Hendricx van A oud 19 jaren geen ouders
hebbende geass met Sijmon Crijns haer voogt
woont als voorn.

Doop (Getuige) 23 nov 1628 Oude Kerk, Amsterdam Doop van Joris, zv Jan Stevens en Digna Fransen 1c
Brontekst

Jan Stevensz h-timerman Dingnom Fransz Steven Robbertsz Koniera Henrix - Joris

Ondertrouw (Getuige) 6 nov 1632 Amsterdam Ondertrouw van Stoffel Stevens en Beatrix Heijndriks 1d
Brontekst

Compareerden als vooren Stoffel Stevenss van A out
25 jaren varentgesel geast met Steven Robberts &
Cuniertien Heijndirx sijn ouders woon op Uijlenburgh &
Beatrix Heijndrix van A out 19 jaer geast met
haer suster Lijntje Heijndrix woont als voorn.

Ondertrouw (Getuige) 28 jul 1633 Amsterdam Ondertrouw van Hendrik Stevens en Haasje Barents 1e
Brontekst

Compareerden als vooren Henrick Stevenz scheepstimmergesel
out 24 jaren geassisteert met Steven Robbertsz op Uijlenburch &
Haesje Barentsz out 20 jaren geen ouders geassisteert met
Betij Wessels haer bestemoeder in de Bantemsstraet.

Inschrijving Weeskamer (Getuige) 16 nov 1633 Amsterdam Inschrijving Weeskamer van Tomas Stevens en Lijntje Heijndriks 2a 3a
Brontekst

Den 16 novemb 1633 heeft Lijntjen Hendricx
geassist met Gerrit Jacobsz Haringh haren voocht
in desen bewesen haer dochter Barbara out 4 1/2 jaer daer vader aff
was Tomas Stevensz trompetter voor haers vaders erff de some van
vijff hondert gl eens die sij al hier opgebracht heeft en sal haer dochter
houden etc onder verbant etc des sal sij voorts blijven sitten etc en
t behaegde Steven Robertsz de grootvader van voorsz kinde pres
alle de weesm Dempto Reael

Attestatie 3 sep 1635 Amsterdam Verklaring dat zijn schoondochter niet meer dan f. 3 schuld heeft gemaakt.  
Brontekst

Compareerde etc Pieter Pietersz provoost
binnen deser stede mij notario bekent ende
heeft bij zijne name waerheijt in plaetse
ende onder presentatie van eede ten versoecke
van Steven Robbertsz vader van wijlen Stoffel
Stevensz geattesteert ende verclaert zoo hij
attesteerde ende verclaerde mits desen hoe
waer is dat Beatrix Henricx wed van de
voorsz Stoffel Stevensz tegen hem getuijgen ende
.... verclaert heeft (alsoo sij over haer
saecke besien waren aengaende het sterfhuijs
van haere man met hare schoonvader)
dat sij niet meer als drie gul aen schult
had gemaeckt sonder arch ofte list in
in Amstered desen 3 septembr 1635 ter
presentie van Claes van Zanten ende
Wessel Claesz poorters etc getuijgen etc

Ondertrouw (Getuige) 11 apr 1636 Amsterdam Ondertrouw van Jan Albertsen en Jannetje Stevens 1f
Brontekst

Compareerden als vooren Jan Alberss van A huijstimmerman
out 22 jaar geass met Albert Jansz zijn vader
woont op de ..erput & Jannetie Stevens
van A out 20 jaar geasst met Steven Robbertsz haer
vader woont op de Vijsselstr
in de kantlijn:
Dese personen
zijn den 27 augustus
1636
Dese personen
zijn ..
meij @ 1636
getrout tot
Ditmars door
Hannes Boutius
pred. aldaer

Begrafenis 26 dec 1644 Oudezijds Kapel, Amsterdam Begrafenis van Steven Robbertsz 1g
Citaat

Steven Robbertsz tamboer

Gezinnen

Gezin van Steven Robbertsz en Kniertje Hendriks

Getrouwd Vrouw Kniertje Hendriks ( * rond 1580 + ... )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Transport 21 aug 1621 Batavierstraat x, Batavierstraat, Amsterdam Transport van Steven Robbertsz en Kniertje Hendriks 2b 3a
Brontekst

D selve [Frans Hendriksz] Oetgens compareerden etc schelt quijt
Steven Robbertsz timmerman een huijs en
erve staende ende legende op Ulenburch in de
Westerstraet aldaer breet vijfthien voeten
streckende uijt de versz[egde]straet dije wijt moet blijven
twintichh voeten ter halver muijr van hem compt van
een mop dick belent Court Gerritsz aende noortoostsijde
ende Guertgen Ernst aende suijtwestsijde in allen
schijne ende uijtgesondert dat het water t welck van t
dwaersdack van sijn compts loodse op t erff van de voorsz
Steven Robberts gevangen wort t allen tijde alst
hem compt ofte zijnen erven ende nacomelingen gelieft
geleijc sal mogen werden op zijn eijgen daerthem
gelieven zal ende hij compt gelieve ende etc[etra] op
mmia den 21 augustus 1621

Transport 5 sep 1626   Transport van Steven Robbertsz en Kniertje Hendriks 2c
Citaat

... dat voor ons
gecompareert is Jan Rijcks scheepstimmerman
ende geliede vercost opgedragen ende quijtge
schonden te hebben Steven Robbertsz scheeps
huijstimmerman een eff gelegen op Ulenburch
lanck veertich voeten ende breet sestien
voeten belent Pieter Herman Brouwer
aende noortoost zijde ende hij comparant aende
suijtwestzijde streckende voor van de straet
tot achter aende wal ...

Testament 12 sep 1627 Amsterdam Testament van Steven Robbertsz en Kniertje Hendriks 2d
Citaat

... Steven Robberts huijstimmerman poorter
deser stede & Cuniertge Hendricksdr echteluiden
wonende op Oulenburgh, mij notaris wel bekent
...
hebben de voorn testateurs hare drie kinder
en Jan, Thomas & Grietjen Stevens, ...
.. bij dese haere andere
ongehuwde kinder Stoffel, Hendrick,
Susannetge, Jannetge & Joris Stevens tot
hare eenige ...

Notariele akte 22 sep 1645 Amsterdam Obligatie 2e
Citaat

Compareerde Bras Pietersz van Ste Jago de Galise ...
getuijgen soo zich .. wel bekent ...
trompetter met Schip Malacca te gang naer Oostindien
...
.. Kuniertge Hendricx wed van z. Steven Robbertsz
trommelslager was in sijn leven binnen deser stede sijne
car dul van twintigh stuivers stuck ter saecke van
verschoten penningen slaepgelt ende verteerde kosten
getuigen:
Jan Albertsz scheepstimmerman ende Harmen
Jansz Klomp huijstimmerman gebuijren van de
comparant wonende in de Bataviastraat

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Jan Stevensrond 1602
Tomas Stevensrond 1604rond mei 1633
Grietje Stevensrond 1606
Stoffel Stevensrond 1608voor 3 sep 1635
Hendrik Stevensrond 1609
Susanna Stevensrond 1612
Jannetje Stevens22 nov 1615
Joris Stevensrond 1617

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Trommelslager / Tamboer
 
Beroep huistimmerman
 
Relatie tot Sophia Felicia Vermeulen 2 maal stamoudgrootvader (14 generaties)
Familie-lijn

Bosch - Vorrink - Villele - Meijer - Silleman - Paus - Thomas - Stevens - Robbertsz
Bosch - Goossens - Vorrink - Villele - Meijer - Silleman - Paus - Thomas - Stevens - Robbertsz

 

Kwartierstaat

  1. Steven Robbertsz
   1. Kniertje Hendriks
    1. Jan Stevens
    2. Tomas Stevens
    3. Grietje Stevens
    4. Stoffel Stevens
    5. Hendrik Stevens
    6. Susanna Stevens
    7. Jannetje Stevens
    8. Joris Stevens

Bronverwijzing

 1. DTB Amsterdam
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 431, blad p.291
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 431, blad p.354
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 6, blad p.222
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 439, blad p.295
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 441, blad p.144
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 444, blad p.229
   • Pagina: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1062, blad p.60
 2. Archief Amsterdam
   • Pagina: Toegangsnr 5073 inv 793 boek 22 pag 88 scan 91
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 28 pag 214 scan 215
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 33
   • Pagina: NotariĆ«le archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer 534A, aktenummer 468320
   • Pagina: NotariĆ«le archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer 602, aktenummer 278787
 3. Ooijevaar.info
   • Pagina: transcriptie